Albusinessmagazìne

revista dixhitale

ALBUSINESSMAGAZINE është më shumë se një titull,është një burim informacioni,frymëzimi dhe motivimi për udhëheqësit,drejtuesit.sipërmarrësit. QËLLIMI: Të suportoj sa më thellë në jetë profesionale dhe personale të biznesit. MISIONI: Mundësi për këdo.Bashkëpunim me bizneset,rreklamat,lexuesit,OJF.etj. VIZIONI: Fymëzim për botën e biznesit.