Çfar duhet shkruar në një cv, dhe çfar jo!

CV është një përmbledhje e të dhënave tuaja dhe është mënyra më e mirë e mundëshme për t’u prezantuar.

CV (Curriculum Vitae) kurrikulumi i juaj është mjeti nëpërmjet të cilit ju mund të bëni promovimin e vetes tuaj pa qën nevoja të jeni prezent,nëpërmjet formatit elektronik,E-mail,dorazi,ose me post i mbyllur në një zarf.Sot ndodh akoma që njerëzit ose punëkërkusit vashdojnë të bëjn gabime në përmbledhjen e të dhënave në përshkrimin e CV,duke lën kështu elementë të rëndësishëm jashtë, gjë që ja lehtëson më shum punën punëdhënësi për të skualifukuar kandidatin/en e interesuar .Më poshtë po ju sugjeroj disa këshilla se çfar duhet shkruar në një cv dhe çfar jo,të cilët mund tju vijnë në ndihmë për të fituar një intervistë pune.

 

Çfar nuk duhet të shkruani në CV:

Nëse keni shumë eksperienca dhe nuk ju mjafton një faqe?mos u shqetësoni për këtë.

1.Mos shkruani një objektiv tuajin sepse do duket si një histori personale nga jeta juaj,vendosni ato karakteristika që punëdhënësi kërkon për atë pozicion pune që ju po aplikoni,dhe jo ato që ju doni të shkruani vet.

2.Nuk duhet të gënjeni në ato çfar keni shkruar në CV tuaj,sepse do skualifikoheni nga intervistuesi nëse ai ju kap me ndonjë mospërputhje me ato që është shkruar nga ju në CV,

3.Shkrimi duhet të jet i pastër,mos të përdoren fjalë dialektore apo të vjetra.

4.Mos përfshini informacione shumë personale si,martesa apo kujt force politike i përkisni,ose aderoni në të

5.Mos përfshini arsimin e mesëm nëse keni arsimin e lart dhe eksperienca pune.Vetëm nëse ju jeni në gjimnaz apo e keni mbaruar atë dhe pozicioni juaj i punës e kërkon atë,atëher sigurisht që duhet ta përfshini.

6.Mos ngatërroni periudhat e jetës suaj që nuk kan lidhje me eksperiencat e punës.

Çfar duhet të shkruani në CV:

 

1.Në fillim të CV-së shkruani kontaktet si:(emër ,mbiemër,nr cel,telefoni,E-mail,) në mënyrë që të jenë të dukshme.

2.Përmbledhje e shkurtër për kualifikimet dhe pikat e forta që keni.

3.Listoni sipas një rendi kronologjik eksperiencat tuaja.

4.Eksperiencat që do listoni duhet t’i përfshini me data,nê të kundërt do jen info të pabesueshme.

5.Gabimet drejtëshkrimore duhet të shmangen,CV-Ja juaj duhet të jetë sa më etike në paraqitje.

6.Cv-ja juaj duhet të jet e përshtatur me pozicionin ku aplikoni ,sepse zakonisht mendohet që letra e motivimit duhet të jet e përshtatur me vendin e punës,dhe CV e përgjithshme për çdo pozicion,por kjo mund të rezultoj si jo e mirë sepse ndoshta askush nuk mund ta lexoj letrën e motivimit.CV -ja është ajo që duhet përshtatur.

7.Mos harroni që gjatë përshtatjes së CV-së,të përdorni dhe fjalë kyçe që janë edhe në përshkrimin e pozicionit të punës.

8.Këshillohet që gjat përshkrimin të CV-së,të përdoret shkrimi Arial,Time New Romans,apo Calibri.